TruyenCV.Vip

Đang ra
Tông Môn Của Ta Trăm Triệu Điểm Cường
Võng Du: 1 Level Ta Đây Chung Kết Thần Minh

Đại Thành Tiểu Ngư

Nghịch Thiên Đan Đế

Duy Dịch Vĩnh Hằng

Luân Hồi Đan Đế

Ngữ Thành

Thấu Thị Tà Y Hỗn Hoa Đô
Linh Cảnh Hành Giả

Mại Báo Tiểu Lang Quân

Từ Đạo Binh Bắt Đầu Tu Hành
Trọng Sinh Ta Không Phải Ấm Nam

Yên Lũ Chức Thành Sầu

Ta Tại Tiệt Giáo Nhìn Đại Môn

Qua Giả Hà Mộ

Lại Không Chết Ta Liền Thật Vô Địch

Cần Phấn Mã Tự Nhân

Tinh Hồn Đế Chủ

Thiên Điểu Hải Ngư

Toàn Dân Cầu Sinh: Mở Đầu Gấp Trăm Lần Tốc Độ Tu Luyện
Toàn Dân: Phù Chú Sư Yếu? Ta Phất Tay Trấn Sát Ma Thần
Tu Tiên, Từ Chiếu Cố Anh Em Kết Nghĩa Thê Nữ Bắt Đầu
Người Ở Tam Quốc, Bắt Đầu Cướp Đoạt Giang Đông
Siêu Cấp Thần Hào: Từ Bị Phù Đệ Ma Ăn Hôi Bắt Đầu
Vạn Lần Trả Về: Đệ Tử Của Ta Tất Cả Đều Là Đại Đế Chi Tư!
Cấm Khu Đế Tử! Ngủ Say Vạn Năm Phá Thần Nguyên
Cùng Nữ Ma Đầu Phu Nhân Cẩu Tại Giang Hồ Thời Gian
Cổ Thần Đang Thì Thầm

Hải Đường Đăng